சிறந்த குழந்தையின்மை சிகிச்சை – தமிழ் நாடு

எங்கள் நோக்கம்: எங்களிடம் வரும் அணைத்து தம்பதியருக்கு குழந்தை கிடைக்கும்

👨‍👨‍👧 👨‍👨‍👧 👨‍👨‍👧 மருத்துவர் அருண் முத்துவேல் 10+ ஆண்டுகளுக்கு மேல் பல தம்பதியரின் குழந்தை கனவுகளை நிறைவேற்றியுள்ளார்.

👨‍👨‍👧 இவருடன் ஆலோசனை பெற ☎️ +916383095241 என்ற நம்பரில் அழைத்துப்பேசுங்கள்

IVF Super Specialist @ Iswarya Fertility Centre, Chennai, India.

✅ MBBS, MS, MCh – Reproductive Medicine & Surgery

✅ இந்தியாவின் தலைசிறந்த குழந்தையின்மை சிகிச்சை நிபுணர் என்ற பெயர் பெற்றுள்ளார்.

✅ இந்தியாவில் அதிகப்படியான IVF – PGD சிகிச்சை செய்த பெருமை இவருக்கு சாரும்.

✅ இந்தியாவில் கருத்தரிப்பு சம்பந்தமான மேல்படிப்பு படித்த சிறந்த மருத்துவர்கரில் ஒருவர்.

✅ உலகப்புகள் பெற்ற Harvard பல்கலைக்கழகத்தில் IVF சிகிச்சை முறையில் பயிற்சி பெற்றவர்.

👨‍👨‍👧 இவருடன் ஆலோசனை பெற ☎️ +919942210077 என்ற நம்பரில் அழைத்துப்பேசுங்கள்

About Our Doctor: Dr. Arun Muthuvel

Qualification: MBBS, MS, MCh – Reproductive Medicine & Surgery

Experience: 5000+ IVF Cycles

IVF Treatment for Sri Lankan couples

Couples from Mauritius throng Iswarya Fertility Centre throng Chennai, India for IVF Treatments. Dr Arun Muthuvel MBBS, MS, MCh is a famous name for IVF Treatments for mauritius couples. 100s of couples from mauritius have taken treatment under Dr Arun Muthuvel at Iswarya IVF Clinic Adyar Chennai.

Stay facilities, Transport from stay to Clinic, Aiport pickup and Drop etc

List of Treatments provided for couples:

 • Ovulation induction
 • Ultrasound follicle monitoring
 • Intra- Uterine Insemination (IUI)
 • In Vitro Fertilization (IVF)
 • Intra – Cytoplasmic Sperm injection (ICSI)
 • Laser Assisted Hatching
 • Freezing of Embryos
 • Testicular Aspiration (TESA, TESE, Micro TESE) for Azoospermia
 • Pre-implantation genetic diagnosis / screening (PGD, PGS)

Conditions treated:

 • Infertility
 • Unexplained infertility
 • PCOS
 • Tubal blocks
 • IVF Failures – RIF – Recurrent Implantation failures
 • Endometriosis
 • Uterine Fibroids
 • Endometrial Polyps
 • Recurrent miscarriages – RPL

Treatments

Over 3 decades of expertise have taught us the deep roots of fertility problems and helped us understand what really works, such wealth of knowledge is deeply transforming the lives of many. The problems will look similar and the causes may vary where our attention towards all our patients helps us understand them better and help them with their fertility problems. All our patients trust us for the confidential information they share. We follow utmost transparency in our approach which makes our patients stay confident during the course. We strive hard to make your baby’s dream a reality and leave no stone unturned in the process.

In Vitro Fertilization (IVF)


IVF Treatment has the best success rate of all Fertility Treatments. Couples suffering from sperm problems, endometriosis, PCOS…… Read More

Azoospermia


Azoospermia treatments aim at making men with no (zero – nil) sperm become a father. Iswarya provides treatments like TESA…… Read More

Miscarriage


Recurrent Miscarriages (Recurrent Pregnancy losses) are devastating for women who are not able to carry the pregnancy to term…… Read More

IVF Failure


IVF failures are the most devastating aspect of Infertility. Not all IVF cycles can result in childbirth. At least 1 in 4 couples…… Read More